Union trong sql

 

1.Câu lệnh UNION

Câu lệnh UNION được sử dụng để select (lựa chọn) những thông tin liên quan đến nhau của hai tables, số lượng những câu lệnh JOIN. Tuy nhiên nếu sử dụng câu lện UNION thì tất cả những sự lựa chọn tại các cột cần phải giống nhau về mặt dữ liệu.

Chú ý: Trong UNION những giá trị giống nhau sẽ là duy nhất (Coi như có câu lệnh DISTINCT ) .

Cú pháp:

SELECT column1 [, column2 ]FROM table1 [, table2 ]

[WHERE condition]

UNION

SELECT column1 [, column2 ]

FROM table1 [, table2 ]

[WHERE condition]

Ví dụ: có bảng customer:

+—-+———-+—–+———–+———-+

| ID | NAME     | AGE | ADDRESS   | SALARY  |

+—-+———-+—–+———–+———-+

|  1 | Ramesh   |  32 | Ahmedabad |  2000.00 |

|  2 | Khilan   |  25 | Delhi     |  1500.00 |

|  3 | kaushik  |  23 | Kota      |  2000.00 |

|  4 | Chaitali |  25 | Mumbai    |  6500.00 |

|  5 | Hardik   |  27 | Bhopal    |  8500.00 |

|  6 | Komal    |  22 | MP        |  4500.00 |

|  7 | Muffy    |  24 | Indore    | 10000.00 |

+—-+———-+—–+———–+———-+

 

 

 

Và bảng orders:

+—-+———————+————-+——–+

|OID  | DATE         | CUSTOMER_ID | AMOUNT |

+—–+———————+————-+——–+

| 102 | 2009-10-08 00:00:00 |           3 |   3000 |

| 100 | 2009-10-08 00:00:00 |           3 |   1500 |

| 101 | 2009-11-20 00:00:00 |           2 |   1560 |

| 103 | 2008-05-20 00:00:00 |           4 |   2060 |

+—–+———————+————-+——–+

Ta sẽ dùng câu lệnh:
SQL> SELECT  ID, NAME, AMOUNT, DATE

FROM CUSTOMERS

LEFT JOIN ORDERS

ON CUSTOMERS.ID = ORDERS.CUSTOMER_ID

UNION

SELECT  ID, NAME, AMOUNT, DATE

FROM CUSTOMERS

RIGHT JOIN ORDERS

ON CUSTOMERS.ID = ORDERS.CUSTOMER_ID;

 

 

 

 

 

Và được kết quả:

+——+———-+——–+———————+

| ID   | NAME     | AMOUNT | DATE                |

+——+———-+——–+———————+

|    1 | Ramesh   |   NULL | NULL                |

|    2 | Khilan   |   1560 | 2009-11-20 00:00:00 |

|    3 | kaushik  |   3000 | 2009-10-08 00:00:00 |

|    3 | kaushik  |   1500 | 2009-10-08 00:00:00 |

|    4 | Chaitali |   2060 | 2008-05-20 00:00:00 |

|    5 | Hardik   |   NULL | NULL                |

|    6 | Komal    |   NULL | NULL                |

|    7 | Muffy    |   NULL | NULL                |

+——+———-+——–+———————+

  1. Câu lệnh UNION ALL:

UNION ALL cú pháp tương tự UNION nhưng có điều nó sẽ list ra toàn bộ giá trị của cả 2 bảng.

Với 2 bảng ở trên,dùng câu lệnh:

SQL> SELECT  ID, NAME, AMOUNT, DATE

FROM CUSTOMERS

LEFT JOIN ORDERS

ON CUSTOMERS.ID = ORDERS.CUSTOMER_ID

UNION ALL

SELECT  ID, NAME, AMOUNT, DATE

FROM CUSTOMERS

RIGHT JOIN ORDERS

ON CUSTOMERS.ID = ORDERS.CUSTOMER_ID;

 

 

 

Ta sẽ được kết quả:

+——+———-+——–+———————+

| ID   | NAME     | AMOUNT | DATE                |

+——+———-+——–+———————+

|    1 | Ramesh   |   NULL | NULL                |

|    2 | Khilan   |   1560 | 2009-11-20 00:00:00 |

|    3 | kaushik  |   3000 | 2009-10-08 00:00:00 |

|    3 | kaushik  |   1500 | 2009-10-08 00:00:00 |

|    4 | Chaitali |   2060 | 2008-05-20 00:00:00 |

|    5 | Hardik   |   NULL | NULL                |

|    6 | Komal    |   NULL | NULL                |

|    7 | Muffy    |   NULL | NULL                |

|    3 | kaushik  |   3000 | 2009-10-08 00:00:00 |

|    3 | kaushik  |   1500 | 2009-10-08 00:00:00 |

|    2 | Khilan   |   1560 | 2009-11-20 00:00:00 |

|    4 | Chaitali |   2060 | 2008-05-20 00:00:00 |

+——+———-+——–+———————+

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 09:35:43', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')