Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_MatchesMapRegex has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/class-wp.php on line 632

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Translation_Entry has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/entry.php on line 14

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_Reader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 12

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_FileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 120

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_StringReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 175

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedFileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 221

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedIntFileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 236

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_Widget_Factory has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/widgets.php on line 544

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdSense has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 38

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsWidget has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 941

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsSearch has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 1003

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsLU has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 1078

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzBaseOption has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 22

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzCheckBox has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 174

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzRadioBox has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 199

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzSelect has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 250

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzMessage has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 294

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzHelpTag has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 313

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzHelpPopUp has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 328

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzTextArea has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 346

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzText has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 366

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzSubmit has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 385

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzColorPicker has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 409

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzOneTab has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 432

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzMiniTab has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 476
Magento - Taxes

Tìm hiểu Magento – Taxes

Managing Taxes

 • Magento cung cấp một loạt các lựa chọn cho việc xác định các loại thuế .
 • Tax classes được sử dụng để xác định Tax Rules. Quy định thuế được xác định như là một sự kết hợp của Product Class, Customer Class, Tax zone .
 • Mỗi loại khách hàng có thể được gán một class khi bạn xác định chúng và mỗi sản phẩm được gán một Tax class.
 • Magento phân tích các giỏ hàng của từng khách hàng và tính toán thuế phù hợp theo các Class của các khách hàng, các Class của các sản phẩm trong giỏ hàng và khu vực của khách hàng.

General settings

Bước 1:Setup Tax Classes

1.Trong admin menu , chọn System à Configuration.

2.Ở Panel bên trái , chọn Tax trong tab Sales

3.Click để expand TaxClasses section.

magento

magento

 1. Cài đặt Tax Class for Shipping , chọn kiểu phù hợp :

Taxable Goods

Shipping

Tax Exempt

Bước 2:Mở Calculation Settings

1.Expand Calculation setting section

magento

magento

2.TaxCalculation Method Based On : Xác định địa chỉ vận chuyển, địa chỉ thanh toán, địa chỉ mua hàng.

 1. Shiping Prices : Có thể được định dạng bởi admin, hoặc thu từ Gateways nào đó.

4.Apply Customer Tax : Trước hoặc sau khi Discount.

5.Apply discount On Prices : Áp dụng giảm giá bao gồm cả thuế được tính căn cứ vào thuế cửa hàng, nếu chọn ” Apply Tax after Discount”.

 1. 6. Enable Cross Border Trade : Khi giá Category bao gồm thuế, kích hoạt thiết lập này sẽ sửa giá không có vấn đề gì khi là tỷ lệ thuế của khách hàng .

Bước 3: Expand Default Tax Origin Calculation section

magento

magento

Section này để xác định Quốc gia của bạn.

Bước 4: Expand Prices Display Settings section

magento

magento

Section này để xác định cách hiển thị giá theo thuế trong Catalog, Shipping

Bước 5: Expand Shopping Cart Display Settings section

magento

magento

Section này để xác định cách hiển thị giá theo thuế trong Giỏ hàng.

Product Tax Class

€ Để định nghĩa Product tax class:
 • Sales menu, chọn Tax à Product Tax Class

 

magento

magento

 • Click Add New button :

 

magento

magento

 • Trong trường Class Name , điền tên của Tax class.

 

Click Save Class button.

Customer Tax Class

€ Để định nghĩa Customer tax class:
 • Sales menu, chọnTax à Customer Tax Classes .
 • Chọn Add New buttonta sẽ được như sau:

 

magento

magento

 • Trong trường Class Name , điền tên của tax

 

 

Click the Save Class button.

 

Tax Zones và Rates

€ Để định nghĩa tax zones và rates:
 • Từ Sales menu, chọn Tax à Manage Tax Zones and Rates .

 

magento

magento

 • Click Add New Tax Rate button ta sẽ được như sau:

 

magento

magento

 

 • Trong Tax Identifier , điền tên duy nhất cho tax nà Không có khoảng cách. Định dạng này không show trong web store nếu Tax Titles được điền.
 • Điền Country State .

 

 • Trong trường Rate , Xác định phần trăm

 

 • Trong Tax Titles , điền tên

 

 • Click Save Rate

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">