[Tìm hiểu Magento] – Configuration Reference – Phần 2.1

Ở phần một của Configuration Reference, chúng ta đã tìm hiểu về việc cấu hình các thành phần General, Catalog và Customers. Phần hai này tiếp tục đề cập đến các thành phần cấu hình khác như: Sales, Services và Advanced.

A. Sales

I. Sales (System > Configuration > Sales > Sales)

 • General

config-sales-general_thumb_0_0

Trường (Field)

Phạm vi (Scope)

 Description (Mô tả)

Hide Customer IP

Store view

Xác định địa chỉ IP của khách hàng xuất hiện trên đơn đặt hàng, hóa đơn, lô hàng, và bản ghi nhớ tín dụng. Tùy chọn bao gồm: Có / Không
 • Checkout Totals Sort Order

config-sales-checkout-totals-sort-order_thumb_0_0

Trường (Field)

Phạm vi (Scope)

Description (Mô tả)

Subtotal

Website

Vị trí của trường Giá tổng phụ so với các thành phần tính tổng khác trong hóa đơn. Giá trị mặc định: 10

Discount

Website

Vị trí của trường Giảm giá so với các thành phần tính tổng khác trong hóa đơn. Giá trị mặc định: 20

Shipping

Website

Vị trí của trường Giá vận chuyển so với các thành phần tính tổng khác trong hóa đơn. Giá trị mặc định: 30

Fixed Product Tax

Website

Vị trí của trường Fixed Product Tax so với các thành phần tính tổng khác trong hóa đơn. Giá trị mặc định: 50

Tax

Website

Vị trí của trường Thuế so với các thành phần tính tổng khác trong hóa đơn. Giá trị mặc định: 40

Grand Total

 Website Vị trí của trường Tổng cộng so với các thành phần tính tổng khác trong hóa đơn. Giá trị mặc định: 100
 • Reorder

config-sales-reorder_thumb_0_0

Trường (Field)

Phạm vi (Scope)

Description(Mô tả)

Allow Reorder

Store View

Xác định xem khách hàng có thể đặt hàng lại từ tài khoản của họ. Tùy chọn bao gồm: Có / Không
 • Invoice and Packing Slip Design

 

config-sales-sales-invoice-packing-slip-design-delete_thumb_0_0

Trường (Field)

Phạm vi (Scope)

Description (Mô tả)

Logo for PDF Print-outs (200 x 50)

Store View

Xác định các tập tin biểu tượng xuất hiện trong tiêu đề của hoá đơn dạng PDF và phiếu đóng gói.Để xóa các hình ảnh hiện tại và tải khác, hãy chọn Delete Image. Sau đó, chọn hình ảnh mới.Loại tập tin cho phép: .jpg /.jpeg  .tif / .tiff  .png

Logo for HTML Print View

Store View

Xác định các tập tin biểu tượng xuất hiện trong tiêu đề của hoá đơn dạng HTML và phiếu đóng gói.Để xóa các hình ảnh hiện tại và tải khác, hãy chọn hộp kiểm Ảnh Delete. Sau đó, trình duyệt để chọn hình ảnh mới.Loại tập tin cho phép:  .jpg /.jpeg  .gif  .png

Address

Store View

Địa chỉ cửa hàng mà bạn muốn nó xuất hiện trên hoá đơn và phiếu đóng gói.
 • Minimum Order Amount

config-sales-minimum-order-amount_thumb_0_0

 

Trường (Field)

Phạm vi (Scope)

Description (Mô tả)

Enabled

Website

Xác định số lượng đặt hàng tối thiểu được thiết lập cho trang web. Tùy chọn bao gồm: Có / Không

Minimum amount

Website

Xác định tổng phụ tối thiểu, đơn hàng sau khi giảm giá được áp dụng.

Description Message

Store View

Xác định các tin nhắn xuất hiện phía trên cùng của giả hàng khi tổng giỏ hàng it hơn so với số tiền đặt hàng tối thiểu.Nếu để trống, các tin nhắn mặc định sau sẽ xuất hiện:Số lượng đặt hàng tối thiểu là $ [minimum_amount]

Error to Show in Shopping Cart

Store View

Xác định các tin nhắn xuất hiện từ các giỏ hàng mini hoặc liên kết thanh toán khi số lượng đơn đặt hàng là ít hơn số tiền đặt hàng tối thiểu. Nếu để trống, một thông điệp mặc định sẽ xuất hiện.

Validate Each Address Separately in Multi-address Checkout

Website

For multi-item orders, determines if order items going to separate addresses much meet the minimum order amount. Options include: Yes / No

Multi-address Description Message

Store View

For multi-address orders, determines the message that appears in the shopping cart if the items sent to an address are less than the minimum order amount.

Multi-address Error to Show in Shopping Cart

Store View

For multi-address orders, determines the message that appears from the mini shopping cart or checkout link when the order amount is less than the minimum order amount required. If left blank, a default message appears.
 • Dashboard

config-sales-dashboard_thumb_0_0

Trường (Field)

Phạm vi (Scope)

Description (Mô tả)

Use Aggregated Data (Beta)

Global

Xác định dữ liệu thời gian thực, doanh số bán hàng tổng hợp được sử dụng để hiện ra dưới dạng snapshot ở bảng điều khiển. Nếu bạn có rất nhiều dữ liệu để xử lý, hiệu suất có thể được cải thiện bằng cách tắt màn hình hiển thị các dữ liệu thời gian thực. Tùy chọn bao gồm: Có / Không
 • Gift Options

 

config-sales-gift-options_thumb_0_0

Trường (Field)

Phạm vi (Scope)

Description (Mô tả)

Allow Gift Messages on Order Level

Website

Xác định xem một thông điệp quà tặng có thể được thêm vào cho toàn bộ đơn hàng.

Allow Gift Messages on Order Items

Website

Xác định xem một thông điệp quà tặng có thể được thêm vào cho một item cá nhân.
 • Minimum Advertised Price

config-sales-minimum-advertised-price_thumb_0_0

 

Trường (Field)

Phạm vi (Scope)

Description (Mô tả)

Enable MAP

Website

Kích hoạt Minimum Advertised Price cho cửa hàng của bạn. Tùy chọn bao gồm: Có / Không

Apply MAP

Website

Áp dụng MAP theo mặc định cho tất cả các sản phẩm tại các cửa hàng. Tùy chọn bao gồm:Đồng ý => Ban đầu ẩn tất cả giá tại các cửa hàng, và hiển thị chúng theo các thiết lập Display Actual Price.Không đồng ý => Không áp dụng cho tất cả các sản phẩm MA  theo mặc định. Nếu MAP được kích hoạt, nó vẫn có thể được áp dụng cho các sản phẩm riêng biệt.

Display Actual Price

Website

Xác định giá thực tế của một sản phẩm có thể nhìn thấy bởi khách hàng. lựa chọn bao gồm:In cart => Hiển thị giá sản phẩm thực tế trong giỏ hàng.Before Order Confirmation => Hiển thị giá sản phẩm thực tế vào cuối của quá trình thanh toán, chỉ cần trước khi đơn hàng được xác nhận.On Gesture => Hiển thị giá sản phẩm thực tế trong một popup khi khách hàng nhấp chuột vào  liên kết “Click for price” hoặc “What’s this?”.

Default Popup Text Message

Store View

Các tin nhắn văn bản popup xuất hiện khi khách hàng chọn vào liên kết “Click for price” từ danh mục hoặc trang hiển thị sản phẩm.

Default “What’s This” Text Message

Store View

Các tin nhắn văn bản pop-up xuất hiện khi khách hàng chọn vào liên kết “What’s this?” từ trang hiển thị sản phẩm.

II. Sales Emails

 • Order

 

config-sales-emails-order_thumb_0_0

Trường (Field)

Phạm vi (Scope)

Description (Mô tả)

Enabled

Store View

Khi được kích hoạt, sẽ gửi một email giao dịch cho mỗi đơn hàng đặt. Tùy chọn bao gồm: Có / Không

New Order Confirmation Email Sender

Store View

Xác định các liên lạc cửa hàng xuất hiện như là người gửi tin nhắn. Tùy chọn bao gồm: General Contact, Sales Representative, Customer Support, Custom Email 1, Custom Email 2

New Order Confirmation Template

Store View

Xác định các mẫu được gửi để xác nhận đơn đặt hàng mới được đặt bởi khách hàng. Mặc định mẫu: New Order

New Order Confirmation Template for Guest

Store View

Xác định các mẫu được gửi để xác nhận đơn đặt hàng mới được đặt bởi khách. Mặc định mẫu: New Order for Guest

Send Order Email Copy To

Store View

Cung cấp địa chỉ email của bất cứ ai nhận được một bản sao của một email đặt hàng. Nhiều địa chỉ cách nhau bởi dấu phẩy.

Send Order Email Copy Method

Store View

Cho biết phương pháp sử dụng email để gửi các bản sao. Tùy chọn bao gồm:Bcc => Gửi một bản sao lịch sử bằng cách bao gồm những người nhận vào các tiêu đề của email tương tự được gửi đến khách hàng. Người nhận BCC là không nhìn thấy được cho khách hàng.Email riêng => Gửi bản sao như một email riêng biệt.
 • Order Comments

 

config-sales-email-order-comments_thumb_0_0

Trường (Field)

Phạm vi (Scope)

Description (Mô tả)

Enabled

Store View

Khi được kích hoạt, sẽ gửi một email giao dịch cho mỗi bình luận theo thứ tự. Tùy chọn bao gồm: Có / Không

Order Comment Email Sender

Store View

Xác định các liên lạc cửa hàng xuất hiện như là người gửi tin nhắn. Tùy chọn bao gồm: General Contact, Sales Representative, Customer Support, Custom Email 1, Custom Email 2

Order Comment Email Template

Store View

Xác định các mẫu được gửi khi một bình luận được thêm vào một đơn đặt hàng. Mặc định mẫu: Order Update

New Order Confirmation Template for Guest

Store View

Xác định các mẫu được gửi khi một bình luận được thêm vào một trật tự của khách. Mặc định mẫu:  Order Update for Guest

Send Order Email Copy To

Store View

Cung cấp địa chỉ email của bất cứ ai nhận được một bản sao của một email tự nhận xét. Nhiều địa chỉ cách nhau bởi dấu phẩy.

Send Order Email Copy Method

Store View

Cho biết phương pháp sử dụng email để gửi các bản sao. Tùy chọn bao gồm:Bcc => Gửi một bản sao lịch sử bằng cách bao gồm những người nhận vào các tiêu đề của email tương tự được gửi đến khách hàng. Người nhận BCC là không nhìn thấy được cho khách hàng.Email riêng => Gửi bản sao như một email riêng biệt.
 • Invoice

 

config-sales-emails-invoice_thumb_0_0

Trường (Field)

Phạm vi (Scope)

Description (Mô tả)

Enabled

Store View

Khi được kích hoạt, sẽ gửi một email giao dịch cho mỗi hóa đơn được tạo ra. Tùy chọn bao gồm: Có / Không

Invoice Email Sender

Store View

Xác định các liên lạc cửa hàng xuất hiện như là người gửi tin nhắn. Tùy chọn bao gồm: General Contact, Sales Representative, Customer Support, Custom Email 1, Custom Email 2

Invoice Email Template

Store View

Xác định các mẫu được gửi khi một hóa đơn được tạo ra cho một khách hàng. Mặc định mẫu: New Invoice

Invoice Email Template for Guest

Store View

Xác định các mẫu được gửi khi một hóa đơn được tạo ra cho khách. Mặc định mẫu: New Invoice for Guest

Send Invoice Email Copy To

Store View

Cung cấp địa chỉ email của bất cứ ai nhận được một bản sao của một email hóa đơn. Nhiều địa chỉ cách nhau bởi dấu phẩy.

Send Invoice Email Copy Method

Store View

Cho biết phương pháp sử dụng email để gửi các bản sao. Tùy chọn bao gồm:Bcc => Gửi một bản sao lịch sử bằng cách bao gồm những người nhận vào các tiêu đề của email tương tự được gửi đến khách hàng. Người nhận BCC là không nhìn thấy được cho khách hàng.Email riêng => Gửi bản sao như một email riêng biệt.
 • Invoice Comments

 

config-sales-emails-invoice-comments_thumb_0_0

Trường (Field)

Phạm vi (Scope)

Description (Mô tả)

Enabled

Store View

Khi được kích hoạt, sẽ gửi một email giao dịch cho mỗi bình luận hóa đơn. Tùy chọn bao gồm: Có / Không

Invoice Comment Email Sender

Store View

Xác định các liên lạc cửa hàng xuất hiện như là người gửi tin nhắn. Tùy chọn bao gồm: General Contact, Sales Representative, Customer, Support, Custom Email 1, Custom Email 2

Invoice Comment Email Template

Store View

Xác định các mẫu được gửi khi một bình luận được thêm vào một hóa đơn khách hàng. Mặc định mẫu: Invoice Update

Invoice Comment Email Template for Guest

Store View

Xác định các mẫu được gửi khi một bình luận được thêm vào một hóa đơn của khách. Mặc định mẫu: Invoice Update for Guest

Send Invoice Comment Email Copy To

Store View

Cung cấp địa chỉ email của bất cứ ai nhận được một bản sao của một email hóa đơn nhận xét. Nhiều địa chỉ cách nhau bởi dấu phẩy.

Send Invoice Comments Email Copy Method

Store View

Cho biết phương pháp sử dụng email để gửi các bản sao. Tùy chọn bao gồm:Bcc => Gửi một bản sao lịch sử bằng cách bao gồm những người nhận vào các tiêu đề của email tương tự được gửi đến khách hàng. Người nhận BCC là không nhìn thấy được cho khách hàng.Email riêng => Gửi bản sao như một email riêng biệt.
 • Shipment

 

config-sales-emails-shipment_thumb_0_0

Trường (Field)

Phạm vi (Scope)

Description (Mô tả)

Enabled

Store View

Khi được kích hoạt, sẽ gửi một email giao dịch đối với từng lô hàng tạo ra. Tùy chọn bao gồm: Có / Không

Shipment Email Sender

Store View

Xác định các liên lạc cửa hàng xuất hiện như là người gửi tin nhắn. Tùy chọn bao gồm: General Contact, Sales, Representative, Customer Support, Custom Email 1, Custom Email 2

Shipment Email Template

Store View

Xác định các mẫu được gửi khi một lô hàng được tạo ra cho một khách hàng. Mặc định mẫu: NewShipment

Shipment Email Template for Guest

Store View

Xác định các mẫu được gửi khi một lô hàng được tạo ra cho một khách. Mặc định mẫu: New Shipment for Guest

Send Shipment Email Copy To

Store View

Cung cấp địa chỉ email của bất cứ ai sẽ nhận được một bản sao của một email lô hàng. Nhiều địa chỉ cách nhau bởi dấu phẩy.

Send Shipment Email Copy Method

Store View

Cho biết phương pháp sử dụng email để gửi các bản sao. Tùy chọn bao gồm:Bcc => Gửi một bản sao lịch sử bằng cách bao gồm những người nhận vào các tiêu đề của email tương tự được gửi đến khách hàng. Người nhận BCC là không nhìn thấy được cho khách hàng.Email riêng => Gửi bản sao như một email riêng biệt.
 • Shipment Comments

 

config-sales-emails-shipment-comments_thumb_0_0

Trường (Field)

Phạm vi (Scope)

Description (Mô tả)

Enabled

Store View

Khi được kích hoạt, sẽ gửi một email giao dịch cho mỗi bình luận lô hàng. Tùy chọn bao gồm: Có / Không

Shipment Comment Email Sender

Store View

Xác định các liên lạc cửa hàng xuất hiện như là người gửi tin nhắn. Tùy chọn bao gồm: General Contact, Sales Representative, Customer, Support, Custom Email 1, Custom Email 2

Shipment Comment Email Template

Store View

Xác định các mẫu được gửi khi một bình luận được thêm vào một lô hàng của khách hàng. Mặc định mẫu: Shipment Update

Shipment Comment Email Template for Guest

Store View

Xác định các mẫu được gửi khi một bình luận được thêm vào một lô hàng của khách. Mặc định mẫu: Shipment Update for Guest

Send Shipment Comment Email Copy To

Store View

Cung cấp địa chỉ email của bất cứ ai nhận được một bản sao của một email hàng nhận xét. Nhiều địa chỉ cách nhau bởi dấu phẩy.

Send Shipment Comments Email Copy Method

Store View

Cho biết phương pháp sử dụng email để gửi các bản sao. Tùy chọn bao gồm:Bcc => Gửi một bản sao lịch sử bằng cách bao gồm những người nhận vào các tiêu đề của email tương tự được gửi đến khách hàng. Người nhận BCC là không nhìn thấy được cho khách hàng.Separate Email => Gửi bản sao như một email riêng biệt.
 • Credit Memo

config-sales-credit-memo_thumb_0_0

 

Trường (Field)

Phạm vi (Scope)

Description (Mô tả)

Enabled

Store View

Kích hoạt các email giao dịch cho mỗi bản ghi nhớ tín dụng tạo ra. Tùy chọn bao gồm: Có / Không

Credit Memo Email Sender

Store View

Xác định các liên lạc cửa hàng xuất hiện như là người gửi tin nhắn. Tùy chọn bao gồm: General Contact, Sales Representative, Customer Support, Custom Email 1, Custom Email 2

Credit Memo Email Template

Store View

Xác định các mẫu được gửi khi một bản ghi nhớ tín dụng được tạo ra cho một khách hàng. Mặc định mẫu: New Credit Memo

Credit Memo Email Template for Guest

Store View

Xác định các mẫu được gửi khi một bản ghi nhớ tín dụng được tạo ra cho khách. Mặc định mẫu: Credit Memo for Guest

Send Credit Memo Email Copy To

Store View

Cung cấp địa chỉ email của bất cứ ai sẽ nhận được một bản sao của một bản ghi nhớ tín dụng email. Nhiều địa chỉ cách nhau bởi dấu phẩy.

Send Credit Memo Email Copy Method

Store View

Cho biết phương pháp sử dụng email để gửi các bản sao. Tùy chọn bao gồm:Bcc => Gửi một bản sao lịch sử bằng cách bao gồm những người nhận vào các tiêu đề của email tương tự được gửi đến khách hàng. Người nhận BCC là không nhìn thấy được cho khách hàng.Separate Email => Gửi bản sao như một email riêng biệt.
 • Credit Memo Comments

config-sales-credit-memo-comments_thumb_0_0

Trường (Field)

Phạm vi (Scope)

Description (Mô tả)

Enabled

Store View

Khi được kích hoạt, sẽ gửi một email giao dịch cho mỗi bình luận bản ghi nhớ tín dụng. Tùy chọn bao gồm: Có / Không

Credit Memo Comment Email Sender

Store View

Xác định các liên lạc cửa hàng xuất hiện như là người gửi tin nhắn. Tùy chọn bao gồm:  General Contact, Sales Representative, Customer Support, Custom Email 1, Custom Email 2

Credit Memo Comment Email Template

Store View

Xác định các mẫu được gửi khi một bình luận được thêm vào một bản ghi nhớ tín dụng của khách hàng. Mặc định mẫu: Credit Memo Update

Credit Memo Comment Email Template for Guest

Store View

Xác định các mẫu được gửi khi một bình luận được thêm vào một bản ghi nhớ tín dụng của khách. Mặc định mẫu: Credit Memo Update for Guest

Send Credit Memo Comment Email Copy To

Store View

Cung cấp địa chỉ email của bất cứ ai nhận được một bản sao của một bản ghi nhớ tín dụng nhận xét qua email. Nhiều địa chỉ cách nhau bởi dấu phẩy.

Send Credit Memo Comments Email Copy Method

Store View

Cho biết phương pháp sử dụng email để gửi các bản sao. Tùy chọn bao gồm:Bcc => Gửi một bản sao lịch sử bằng cách bao gồm những người nhận vào các tiêu đề của email tương tự được gửi đến khách hàng. Người nhận BCC là không nhìn thấy được cho khách hàng.Separate Email => Gửi bản sao như một email riêng biệt.

III. PDF Print-outs

 • Invoice

config-sales-pdf-print-outs-invoice_thumb_0_0

 

Trường (Field)

Phạm vi (Scope) Description (Mô tả)
Display Order ID in Header Store View

Bao gồm các Order ID trong tiêu đề của hoá đơn để tham khảo. Tùy chọn bao gồm: Có / Không

 • Shipment

config-sales-pdf-print-outs-shipment_thumb_0_0

Trường (Field)

Phạm vi (Scope) Description (Mô tả)
Display Order ID in Header Store View

Bao gồm các Order ID trong tiêu đề của lô hàng đóng gói phiếu để tham khảo. Tùy chọn bao gồm: Có / Không

 • Credit Memo

config-sales-pdf-print-outs-credit-memo_thumb_0_0

Trường (Field)

Phạm vi (Scope) Description (Mô tả)
Display Order ID in Header Store View

Bao gồm các Order ID trong tiêu đề của bản ghi nhớ tín dụng để tham khảo. Tùy chọn bao gồm: Có / Không

IV. Tax

 • Tax Classes

config-sales-tax-classes_thumb_0_0

 

Trường (Field)

Phạm vi (Scope) Description (Mô tả)
Tax Class for Shipping Website

Xác định các lớp thuế được sử dụng để vận chuyển. Tùy chọn bao gồm tất cả các lớp thuế sản phẩm có sẵn: None, Taxable Goods, Shipping, Tax Exempt

 • Calculation Settings

config-sales-tax-calculation-settings_thumb_0_0

Trường (Field)

Phạm vi (Scope) Description (Mô tả)
Tax Calculation Method Based On Website Xác định xem liệu thuế được căn cứ vào đơn giá của sản phẩm, tổng số đơn hàng, gồm bất kỳ khoản giảm giá, hoặc tổng số. Tùy chọn bao gồm: Unit Price, Row Total, Total
Tax Calculation Based On Website

Xác định việc tính thuế dựa trên các địa chỉ giao hàng, địa chỉ thanh toán, hoặc nguồn gốc vận chuyển. Tùy chọn bao gồm: Shipping Address, Billing Address, Shipping Origin

Catalog Prices

Website Xác định giá danh mục bao gồm hoặc không bao gồm thuế. Tùy chọn bao gồm: Excluding Tax, Including Tax
Shipping Prices Website Xác định giá vận chuyển bao gồm hoặc không bao gồm thuế. Tùy chọn bao gồm: Excluding Tax, Including Tax
Apply Customer Tax Website

Xác định thuế được áp dụng trước khi, hoặc sau khi giảm giá. Tùy chọn bao gồm: Before Discount, After Discount

Apply Discount on Prices

Website Xác định nếu giá giảm giá bao gồm hoặc không bao gồm thuế. Tùy chọn bao gồm: Excluding Tax, Including Tax
Apply Tax On Website Xác định số thuế được áp dụng với giá gốc, hoặc một giá tùy chỉnh, nếu có. Tùy chọn bao gồm: Custom price if available, Original price only
Enable Cross Border Trade Website

Khi được kích hoạt, áp dụng giá cả phù hợp qua biên giới của vùng có mức thuế suất khác nhau. Tùy chọn bao gồm: Có / Không

 • Default Tax Destination Calculation

config-sales-tax-default-tax-destination-calculation_thumb_0_0

 

Trường (Field)

Phạm vi (Scope) Description (Mô tả)

Default Country

Store View

Xác định thuế dựa trên quốc gia. Tùy chọn bao gồm: Tất cả các nước.

Default State

Store View

Xác định thuế dựa trên vùng (bang). Dấu (*) được sử dụng để chỉ chọn tất cả các vùng ( bang) trong một quốc gia. Tùy chọn bao gồm: Tất cả các vùng ( bang) trong quốc gia được  lựa chọn.
Default Post Code Store View

Xác định thuế dựa vào mã bưu điện hoặc mã ZIP. Dấu (*) được sử dụng để chỉ chọn tất cả các mã bưu điện trong vùng ( bang) được chọn.

 • Price Display Settings

config-sales-tax-price-display-settings_thumb_0_0

 

Trường (Field)

Phạm vi (Scope) Description (Mô tả)
Display Product Prices in Catalog

Store View

Xác định giá sản phẩm được công bố trong danh mục bao gồm có hoặc không có thuế, hoặc hiển thị hai phiên bản của giá: có hoặc không có thuế. Tùy chọn bao gồm:Excluding Tax, Including Tax, Including and Excluding Tax

Display Shipping Prices

Store View

Xác định giá vận chuyển được công bố trong danh mục bao gồm có hoặc không có thuế, hoặc hiển thị hai phiên bản của giá: có hoặc không có thuế. Tùy chọn bao gồm:Excluding Tax, Including Tax, Including and Excluding Tax
 • Shopping Cart Display Settings

config-sales-tax-shopping-cart-display-settings_thumb_0_0

 

Trường (Field)

Phạm vi (Scope)

Description (Mô tả)

Display Prices

Store View

Xác định giá trong giỏ hàng được công bố trong danh mục bao gồm có hoặc không có thuế, hoặc hiển thị hai phiên bản của giá: có hoặc không có thuế. Tùy chọn bao gồm:Excluding Tax, Including Tax, Including and Excluding Tax

Display Subtotal

Store View

Xác định giá totalsub trong giỏ hàng được công bố trong danh mục bao gồm có hoặc không có thuế, hoặc hiển thị hai phiên bản của giá: có hoặc không có thuế. Tùy chọn bao gồm:Excluding Tax, Including Tax, Including and Excluding Tax

Display Shipping Amount

Store View

Xác định giá vận chuyển trong giỏ hàng được công bố trong danh mục bao gồm có hoặc không có thuế, hoặc hiển thị hai phiên bản của giá: có hoặc không có thuế. Tùy chọn bao gồm:Excluding Tax, Including Tax, Including and Excluding Tax

Include Tax in Grand Total

Store View

Xác định thuế được đưa vào trong tổng giá của giỏ hang.

Display Full Tax Summary

Store View

Xác định cung cấp cho giỏ hàng một bản tóm tắt thuế

Display Zero Tax Subtotal

Store View

Xác định cung cấp thuế subtotal cho giỏ hàng khi thuế bằng không.
 • Orders, Invoices, Credit Memos Display Settings

config-sales-tax-orders-invoices-credit-memos-display-settings_thumb_0_0

 

Trường (Field)

Phạm vi (Scope)

Description (Mô tả)

Display Prices

Store View

Xác định giá (price) trên các quảng cáo bao gồm có hoặc không có thuế, hoặc hiển thị hai phiên bản của giá: có hoặc không có thuế. Tùy chọn bao gồm:Excluding Tax, Including Tax, Including and Excluding Tax

Display Subtotal

Store View

Xác định subtotal trên các quảng cáo bao gồm có hoặc không có thuế, hoặc hiển thị hai phiên bản của giá: có hoặc không có thuế. Tùy chọn bao gồm:Excluding Tax, Including Tax, Including and Excluding Tax

Display Shipping Amount

Store View

Xác định giá vận chuyển trên các quảng cáo bao gồm có hoặc không có thuế, hoặc hiển thị hai phiên bản của giá: có hoặc không có thuế. Tùy chọn bao gồm:Excluding Tax, Including Tax, Including and Excluding Tax

Include Tax in Grand Total

Store View

Xác định tổng giá trên các quảng cáo. Tùy chọn bao gồm: Có/Không

Display Full Tax Summary

Store View

Xác định bản tóm tắt thuế trên các quảng cáo. Tùy chọn bao gồm: Có/Không

Display Zero Tax Subtotal

Store View

Xác định các phần subtotal trên các quảng cáo khi không có thuế được tính. Tùy chọn bao gồm: Có/Không
 • Fixed Product Taxes

config-sales-tax-fixed-product-taxes_thumb_0_0

 

Trường (Field)

Phạm vi (Scope)

Description (Mô tả)

Enable FPT

Website

Xác định FPT có bật hay không. Tùy chọn: Có/Không

Display Prices in Product Lists

Website

Điều khiển màn hình hiển thị của FPT trong danh sách sản phẩm. Tùy chọn: Including FPT only; Including FPT and FPT description; Excluding FPT, FPT description, final price; Excluding FPT

Display Price On Product view Page

Website

Điều khiển màn hình hiển thị của FPT trong trang sản phẩm. Tùy chọn: Including FPT only; Including FPT and FPT description; Excluding FPT, FPT description, final price; Excluding FPT

Display Prices in Sales Modules

Website

Điều khiển màn hình hiển thị của FPT trong giỏ hàng và trong quá trình thanh toán. Tùy chọn: Including FPT only; Including FPT and FPT description; Excluding FPT, FPT description, final price; Excluding FPT

Display Prices in Emails

Website

Điều khiển màn hình hiển thị của FPT trong email. Tùy chọn: Including FPT only; Including FPT and FPT description; Excluding FPT, FPT description, final price; Excluding FPT

Apply Discounts to FPT

Website

Xác định giảm giá có thể được áp dụng cho số lượng FPT. Tùy chọn: Có/Không

FPT Tax Configuration

Website

(Chỉ có trong EE 1.13.1 và các bản sau) Xác định tiền thuế FPT được tính toán. Tùy chọn:Not Taxed => Chọn tùy chọn này nếu thẩm quyền đánh thuế của bạn      không phải là thuế FPT ( Ví dụ: California)

Taxed =>  Chọn tùy chọn này nếu thẩm quyền đánh thuế của bạn là thuế FPT ( Ví dụ: Canada)

Loaded and Displayed with Tax => Nhấn vào tùy chọn này nếu FPT được thêm vào tổng số thứ tự trước khi áp dụng thuế. (Ví dụ, các nước EU.)

 Include FPT in Subtotal  Website  Xác định FPT được đưa vào subtotal của giỏ hàng mua sắm. Tùy chọn bao gồm:Yes => Bao gồm subtotal trong giỏ hàng

No => FPT không bao gồm subtotal, được đặt phía dưới subtotal trong giỏ hàng.

To be continued…..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 09:42:19', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')