Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_MatchesMapRegex has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/class-wp.php on line 632

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Translation_Entry has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/entry.php on line 14

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_Reader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 12

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_FileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 120

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_StringReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 175

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedFileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 221

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedIntFileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 236

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_Widget_Factory has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/widgets.php on line 544

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdSense has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 38

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsWidget has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 941

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsSearch has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 1003

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsLU has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 1078

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzBaseOption has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 22

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzCheckBox has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 174

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzRadioBox has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 199

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzSelect has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 250

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzMessage has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 294

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzHelpTag has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 313

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzHelpPopUp has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 328

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzTextArea has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 346

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzText has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 366

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzSubmit has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 385

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzColorPicker has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 409

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzOneTab has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 432

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzMiniTab has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 476
Xử lý về thời gian trong MySQL - PHP cơ bản

Xử lý về thời gian trong MySQL

Xử lý về thời gian trong MySQL

MySQL hỗ trợ các bảng CSDL chứa các cột với các kiểu dữ liệu khác nhau, trong đó có các kiểu dữ liệu về ngày và thời gian.

MySQL cung cấp kiểu dữ liệu ngày, thời gian và tổ hợp ngày – thời gian. Ngoài ra MySQL cũng cung cấp kiểu dữ liệu timestamp để lưu thời gian thay đổi của bản ghi.

Các kiểu dữ liệu

Mô tả

DATE

Giá trị ngày trong định dạng ‘yyyy-mm-dd’

TIME

Giá trị thời gian trong định dạng ‘hh:mm:ss’

DATETIME

Giá trị ngày tháng và thời gian trong định dạng ‘yyyy-mm-dd hh:mm:ss’

TIMESTAMP

Giá trị nhãn thời gian trong định dạng ‘yyyy-mm-dd hh:mm:ss’

Dữ liệu có kiểu TIMESTAMP đóng vai trò đặc biệt do được tự động cập nhật giá trị thời gian thay đổi gần nhất khi bản ghi được thêm vào hoặc cập nhật.

Một số hàm xử lý thời gian trong MySQL

 

Hàm

Nội dung

Ví dụ

NOW()

Trả về ngày hiện tại dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss

SELECT NOW();
kết quả: 2015-07-22 17:55:33

CURDATE()

Trả về ngày hiện tại dạng yyyy-mm-dd

SELECT CURDATE();
kết quả: 2015-07-22

YEAR()

Xác định năm từ một ngày cho trước

SELECT YEAR(“2015-07-22 17:56:33”);
kết quả: 2015

MONTH()

Xác định tháng (1-12) từ một ngày cho trước

SELECT MONTH(“2015-07-22 17:56:33”);
kết quả: 7

MONTHNAME()

Xác định tháng (January-December) từ một ngày cho trước

 SELECT MONTH(“2015-07-22 17:57:09”);
kết quả: July

WEEKOFYEAR()

Thứ tự của tuần trong năm

SELECT WEEKOFYEAR(“2015-07-22”);
kết quả: 30

WEEKDAY()

Số thứ tự của ngày trong tuần(0 = Monday, 6 = Sunday)

SELECT WEEKDAY(”2015-07-22 17:57:09”);
kết quả: 2 (tương đương thứ 4)

DATE()

Xác định chính ngày từ 1 biểu thức ngày

SELECT DATE(”2015-07-22 17:57:09”);
-> 2015-07-22

DATEDIFF(expr1,expr2)

Tính số ngày giữa 2 ngày expr1 và expr2, nếu số ngày >0 nghĩa là expr1>expr2 và ngược lại

SELECT DATEDIFF(“2015-07-21”,” 2015-07-22”);
-> -1
SELECT DATEDIFF(“2016-07-22”,”2015-07-22”);
-> 366

DAY()

Trả về ngày từ biểu thức ngày

SELECT DAY(“2015-07-22”);
-> 22

DAYNAME()

Xác định ngày (Sunday-Saturday) từ một ngày cho trước

SELECT DAYNAME(“2015-07-22”);
-> Wednesday

DAYOFMONTH(date)

Ngày trong tháng 0-31

SELECT DAYOFMONTH(“2015-07-22”);
-> 22

DAYOFWEEK(date)

Ngày trong tuần (1=Sunday, 2 = Monday, …, 7 = Saturday)

 SELECT DAYOFWEEK(“2015-07-22”);
-> 4

DAYOFYEAR(date)

Ngày trong năm (1-366)

SELECT DAYOFYEAR(“2015-07-22”);
-> 203

FROM_DAYS(N)

Trả về dạng DATE từ một số nguyên N. SELECT FROM_DAYS(736000);
-> 2015-02-06

Cộng thêm vào ngày cho trước(date)
DATE_ADD(date,INTERVAL expr unit);
ADDDATE(date,INTERVAL expr unit);

Trừ đi so với ngày cho trước(date)
DATE_SUB(date,INTERVAL expr unit);
SUBDATE(date,INTERVAL expr unit)

Trong đó unit bao gồm các giá trị:

MICROSECOND
SECOND
MINUTE
HOUR
DAY
WEEK
MONTH
QUARTER
YEAR
SECOND_MICROSECOND
MINUTE_MICROSECOND
MINUTE_SECOND
HOUR_MICROSECOND
HOUR_SECOND
HOUR_MINUTE
DAY_MICROSECOND
DAY_SECOND
DAY_MINUTE
DAY_HOUR
YEAR_MONTH

SELECT DATE_ADD(“2015-07-22 20:46:05”,INTERVAL 1 SECOND);
-> 2015-07-22 20:46:06

SELECT DATE_ADD(“2015-07-22 20:46:05”,INTERVAL 1 QUARTER);
-> 2015-10-22 20:46:05

SELECT DATE_ADD(“2015-07-22 20:46:05”,INTERVAL 1 SECOND_MICROSECOND);
-> 2015-07-22 20:46:05.100000

SELECT DATE_ADD(“2015-07-22 20:46:05”,INTERVAL 1 MINUTE_MICROSECOND);
-> 2015-07-22 20:46:05.100000

SELECT DATE_SUB(“2015-07-22 20:46:05”,INTERVAL 1 DAY_MINUTE);
-> 2015-07-22 20:45:05

SELECT SUBDATE(“2015-07-22 20:46:05”,INTERVAL 1 DAY_HOUR);
-> 2015-10-22 19:46:05

EXTRACT(unit FROM date):  lấy đơn vị thời gian unit từ ngày date, với unit có các giá trị như bảng trên
Ví dụ:
SELECT EXTRACT(YEAR FROM “2015-07-22 20:46:05”);
-> 2015
SELECT EXTRACT(YEAR_MONTH FROM “2015-07-22 20:46:05”);
-> 201507
SELECT EXTRACT(DAY_MINUTE FROM “2015-07-22 20:46:05”);
-> 222046

 

DATE_FORMAT(date): định dạng lại ngày trong mysql theo định dạng của format
ví dụ:
SELECT DATE_FORMAT(‘2015-07-22 20:46:05′, ‘%W %M %Y’);
-> Wednesday July 2015
Các giá trị của format
%a : Sun,..,Sat
%b : Jan,..,Dec)
%c : Month, 0..12
%D : ngày 0th, 1st, 2nd, 3rd, …
%d : ngày 00..31
%e : ngày 0..31
%f : micro giây 000000..999999
%H : giờ (00..23)
%h : giờ (01..12)
%I : giờ (01..12)
%i : Phút (00..59)
%j : Ngày trong năm (001..366)
%k : giờ (0..23)
%l : giờ (1..12)
%M : Tháng(January..December)
%m : Tháng (00..12)
%p : AM hoặc PM
%r : Time, 12-hour (hh:mm:ss kiểu AM hoặc PM)
%S : Seconds (00..59)
%s : Seconds (00..59)
%T : Time, 24-hour (hh:mm:ss)
%U : Week (00..53), tuần bắt đầu bằng ngày Chủ Nhật
%u : Week (00..53), tuần bắt đầu bằng ngày Chủ Nhật,dùng với %X
%v : Week (01..53), tuần bắt đầu bằng ngày Thứ Hai,dùng với %x
%W : ngày trong tuần (Sunday..Saturday)
%w : ngày trong tuần (0=Sunday..6=Saturday)
%X : Năm có tuần bắt đầu bằng ngày Chủ Nhật, có bốn chữ số, sử dụng kèm với %V
%x : Năm có tuần bắt đầu bằng ngày Thứ Hai, có bốn chữ số, sử dụng kèm với  %v
%Y : năm (4 ký tự)
%y : năm (2 ký tự: 2 số cuối)
%% : A literal ‘%’ character
%x : x, for any ‘x’ not listed above

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">