Seminar PHP free tháng 8 – Hà Nội

Tháng 7 này mình định tổ chức 1 buổi seminar về PHP với nội dung như sau

– Định hướng về cách tự học lập trình PHP.

– Các kiến thức nền tảng cần thiết để học PHP

– Chia sẻ các tài liệu lập trình PHP .

– Các skill khi đi phỏng vấn vị trí lập trình viên PHP .

 

Dự định tổ chức tại 1 quán coffee tại hà nội vào sáng ngày t7 25 tháng 7 .

 

Anh em newbie nào muốn tham gia gửi mail đăng ký cho mình vào địa chỉ thanhlong29689@gmail.com và

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hmTX8PJdD7hQKwd-Lgke7ORz9ELj64c4xDbJZlPjBzc/edit#gid=0

Thanks

PHP free

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">