Post bài trên wordpress

Post bài trên wordpress
1.Hàm PHP:

2. Ví dụ:
Chúng ta sẽ tạo file include hàm PostCreator() ở trên và chạy chúng
Vd1: Khi bạn chạy với các tham số mặc định

Vd2: Khi bạn muốn truyền tham sô

You may also like...

4 Responses

  1. long says:

    ý anh bảo là post bài lên blog trên trang wordpress chứ không phải post bài trên cms wordpress :(

  2. long says:

    thế này thì dễ quá

  3. is05 says:

    hôm em hỏi anh trên skype khong thấy anh nói j. em tưởng là lam thế này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">