PHP Cơ Bản

assi5 0

Login Google+ Using PHP

Hiện nay, trên các website các bạn đều có thể thấy chức năng đăng nhập bằng tài khoản Google+. Điều này nghĩ là khó nhưng thực chất rất đơn giản, khi chúng ta sử...

tải xuống 4

Post bài trên wordpress

Post bài trên wordpress 1.Hàm PHP:

2. Ví dụ: Chúng ta sẽ tạo file include hàm PostCreator() ở trên và chạy chúng Vd1: Khi bạn chạy với các tham số mặc định

...

cURL 1

cURL trong PHP

Curl trong PHP Giới thiệu: CURL là một hàm hay trong PHP. Hàm này giúp ta lấy, chiết tách và đọc nội dung một trang web khác ngay trên Server của chúng ta. Ưu...