PHP Cơ Bản

Giáo trình magento part 4 - Magento config 1

Giáo trình magento part 4 – Magento config

Click Tham gia Group Facebook Config là trái tim của hệ thống magento. Nó khai báo toàn bộ model, class, template và sau đó bạn có thể dùng trong Magento.Config là một khái niệm...