PHP Cơ Bản

Design Pattern là gì? 0

Design Pattern là gì?

  Design Pattern là bộ môn thuộc về ngành khoa học máy tính chuyên nghiên cứu các kiên trúc phần mềm. Hiện nay tất cả các Framwork như CodeIgniter, Zend, Laravel đều có sử...

Giáo trình magento part 4 - Magento config 1

Giáo trình magento part 4 – Magento config

Config là trái tim của hệ thống magento. Nó khai báo toàn bộ model, class, template và sau đó bạn có thể dùng trong Magento.Config là một khái niệm trừu tượng mà hầu hết...

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2018-06-22', '2018-06-22 06:58:45', '54.158.15.97', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)', '', '')