PHP Cơ Bản

mysqli 0

Bài 9: My SQLi

My SQLi 1. Giới thiệu: My SQLi (MySQL improved) Được phát triển nhằm sử dụng các đặc tính có trong phiên bản MySQL server 4.1.3 My SQLi có trong phiên bản PHP 5 trở...

Abstract & Interface 0

Bài 13 – Abstract – Interface trong PHP

PHP Cơ Bản Abstract – Interface (lớp trừu tượng & lớp giao diện). Trước tiên mình xin nói đôi lời về tác dụng của việc sử dụng phương pháp lập trình hướng đối tượng...

cú pháp foreach thứ nhất 0

Bài 15. Control trong array và foreach

1- Định nghĩa mảng trong PHP: Với cú pháp giống với java ta có cách gọi 1 mảng như sau: $tên_biến= array(“Kenny”,”Maria”,”Julia”,”Kenvin”) Như vậy khi gọi giá trị trong mảng ta có: Echo $tên_biến[2];...