PHP Cơ Bản

mysqli 0

Bài 9: My SQLi

My SQLi 1. Giới thiệu: My SQLi (MySQL improved) Được phát triển nhằm sử dụng các đặc tính có trong phiên bản MySQL server 4.1.3 My SQLi có trong phiên bản PHP 5 trở...

0

Bài 13 – Abstract – Interface trong PHP

PHP Cơ Bản Abstract – Interface (lớp trừu tượng & lớp giao diện). Trước tiên mình xin nói đôi lời về tác dụng của việc sử dụng phương pháp lập trình hướng đối tượng...

cú pháp foreach thứ nhất 0

Bài 15. Control trong array và foreach

1- Định nghĩa mảng trong PHP: Với cú pháp giống với java ta có cách gọi 1 mảng như sau: $tên_biến= array(“Kenny”,”Maria”,”Julia”,”Kenvin”) Như vậy khi gọi giá trị trong mảng ta có: Echo $tên_biến[2];...

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-07-17', '2019-07-17 15:00:58', '34.229.24.100', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')