[Magento CE user guide] Product Catalog – Chapter 13: Creating Products – Virtual Product

Là một sản phẩm mà không phải là một thực thể. Ví dụ: một gói bảo hiểm, một sự đặt bàn trước, hoặc một gói bảo hành sản phẩm,… Virtual product không cho chọn lựa phương thức vận chuyển khi checkout vì không có gì để chuyển.

Step 1: Choose the Attribute Set

[Magento CE user guide] Product Catalog - Chapter 13: Creating Products - Virtual Product

[Magento CE user guide] Product Catalog – Chapter 13: Creating Products – Virtual Product

a. Chọn “default” Attribute Set, hoặc lựa chọn khác

b. Product Type“Virtual Product,” rồi nhấn Continue.

Step 2: Hoàn thành các thông tin bắt buộc.

Hoàn thành các thông tin như khi nhập Simple Product, ngoại trừ việc nhập Weight, vì sản phẩn loại này không có Weight. Tất cả các trường đánh dấu sao màu đỏ là bắt buộc.

Step 3: Complete the Remaining Product Information

Nhập thêm một vài thông tin cơ bản cần thiết khác hoc sản phẩm như meta information product images.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 09:41:41', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')