[Magento CE user guide] Product Catalog – Chapter 13: Creating Products – Simple product

A. Simple product.

Loại sản phẩm được sử dụng nhiều nhất trong Magento, là một sản phẩm đơn lẽ không có bất kỳ tùy chỉnh nào, đó có thể là một cốc cafe, một cái bàn…

Step 1: Choose the Attribute Set

1. Tại trang admin, lựa chọn Catalog > Manage Products.

2. Chọn tiếp Add Product button.

3. Tạo sản phẩm với cấu hình.

a. Attribute Set là default hoặc một lựa chọn khác.

b. Product Type là “Simple,” và nhấn Continue.

A. Simple product.

A. Simple product.

Step 2: Complete the Basic Information

1. Tại tab General có một vài thuộc tính chính như sau.

a. Name: Hiển thị ở mọi nơi.

b. Description box: Mô tả sản phẩm, hiển thị trang chi tiết.

c. Short Description: Mô tả ngắn gọn sản phẩm.

d. SKU: Được hiểu như mã sản phẩm.

e. Weight: Được sử dụng khi tính toán shipping.

f. Status to “Enabled.”

g. Visibility to “Catalog, Search.

A. Simple product.

A. Simple product.

 

2. Hoàn thành các thông tin cơ bản về giá (Prices)

a. Price: Giá phải trả cho sản phẩm

b. Tax Class: Chọn loại thế cho sản phẩm.

A. Simple product.

A. Simple product.

 

3. Quản lý hàng tồn kho. (Inventory)

a. Nếu không muốn quản lý hàng tồn kho thì lựa chọn Manage stock là NO.

b. Nếu muốn quản lý hàng tồn kho thì Manage stock là YES. Nhập số lượng tại trường Qty, và chọn IN STOCK trong Stock Availability.

A. Simple product.

A. Simple product.

 

4. Lựa chọn Categories.

Lựa chọn ở checkbox những category mà bạn muốn cho sản phẩm.

5. Sau khi hoàn thành các bước trên thì Save and Continue

Step 3: Complete the Remaining Product Information

Mặc dù không là trường bắt buộc, nhưng có một vài trường thông tin cần hoàn thành như việc tải hình ảnh sản phẩm, hoàn thành các thuộc tính meta data, custom options.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 09:42:11', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')