Laravel5 Permission

Chào các bạn,

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bảng Permission trong Laravel5.

 • Đầu tiên ta tạo 1 project mới :Mở comand prompt , run:
  • cd c:/xampp/htdocs
  • laravel new demo_permission.
 • Bây giờ ta phải config kết nối database (mình dùng mySql)
  • Mở .env và sửa , ở đây mình sử dụng db là demo_permission đã tạo trước , user:root.

permission config .env

permission config .env

 • Sau đó ta tạo 1 bảng roles, run:
  • Cd c:/xampp/htdocs/demo_permissionp

  •  
Create roles migration

Create roles migration

migration place

 • Bây giờ mở IDE lên và sửa cấu trúc của bảng roles, mở yyyy_dd_mm_xxxx_ create_roles_table.php
  • Thêm dòng:

    

    
 • Tiếp tục ta tạo 1 bảng permissions cách làm tương tự, run:

 • Sửa file tương tự roles
 • Để hoàn tât việc tạo bảng ta run:

  permission migrate table db

  permission migrate table db

   

 • Ta thêm bảng ghi cho bảng roles:

  permission add records

  permission add records roles

 • Bây giờ tạo model để thao tác với db:
  permission create models

  permission create models

  • Thêm một function getPermission ở model permission.php (mặc định thăng Admin có full quyền

permission model place

permission model place


 • Tạo PermissionController:
create permission controller

create permission controller

permission controller place

permission controller place


 • Vào routes.php:
routes place

routes place

 • Thêm

   
 • Tiếp theo, ta tạo view:

view permission place

view permission place


Bây giờ chỉ việc chạy thôi.

http://localhost/demo_permission/public/index

Ok , xong rồi :D , cảm ơn các bạn!

-Hungnt-.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">