Hướng dẫn post bài hàng loạt trên các group facebook tham gia :)

Tư tưởng để code được chức năng đó là :

– Lấy được hết thông tin các group mà user tham gia : trước có api {user-id}/groups nhưng giờ đã không dùng được. Vậy nên có thể viết code js chạy trên console để lấy các nhóm tham gia

– Tạo app facebook để sử dụng facebook api

– Dùng facebook api :{group-id}/feed để post lên các group

Tư tưởng rất dễ code cũng dễ. Sẽ hướng dẫn mọi người trong thời gian tới

 

:) Ai cần post thì liên hệ email thanhlong29689@gmail.com mình sẽ hướng dẫn tận tình cho

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">