Category: Magento

Product information 1

add attribute to order magento. Thêm mới attribute cho order magento

Click Tham gia Group Facebook 1.) Create a file at app/etc/modules/ and name it whatever you want. I will name it Long_Custom.xml Paste this code in that file:

in this file /app/code/local/Long/Custom/etc/config.xml

and...

magento 0

Tìm hiểu Magento – Taxes

Managing Taxes Magento cung cấp một loạt các lựa chọn cho việc xác định các loại thuế . Tax classes được sử dụng để xác định Tax Rules. Quy định thuế được xác định...

Product information 0

Widget cơ bản trong magento

Chapter 31: Widget Widget là một đoạn mã mà làm cho nó có thể hiển thị một loạt nội dung và đặt nó ở một loạt tài liệu tham khảo khối cụ thể trong...