Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_MatchesMapRegex has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/class-wp.php on line 632

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Translation_Entry has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/entry.php on line 14

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_Reader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 12

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_FileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 120

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_StringReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 175

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedFileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 221

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedIntFileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 236

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_Widget_Factory has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/widgets.php on line 544

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdSense has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 38

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsWidget has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 941

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsSearch has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 1003

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsLU has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 1078

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzBaseOption has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 22

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzCheckBox has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 174

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzRadioBox has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 199

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzSelect has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 250

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzMessage has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 294

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzHelpTag has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 313

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzHelpPopUp has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 328

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzTextArea has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 346

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzText has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 366

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzSubmit has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 385

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzColorPicker has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 409

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzOneTab has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 432

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzMiniTab has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 476
Khoá học PHP cơ bản online Bài 8: Tổng quan vòng lặp trong php - PHP Cơ Bản

Khoá học PHP cơ bản online Bài 8: Tổng quan vòng lặp trong php

VÒNG LẶP TRONG PHP

I.  KHÁI NIỆM VỀ VÒNG LẶP TRONG PHP

Vòng lặp là một mã lệnh trong đó chương trình được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi thỏa mãn một điều kiện nào đó. Vòng lặp là một khái niệm cơ bản trong lập trình cấu trúc.

Trong PHP có các vòng lặp sau:

  • Vòng lặp for
  • Vòng lặp foreach
  • Vòng lặp whiledo while

II.  VÒNG LẶP TRONG PHP: FOR

Vòng lặp for sử dụng khi biết trước số lần lặp, các bước lặp cách đều nhau.

1. Cú pháp

vòng lặp trong php for

Trong đó:

  • $bien_dieu_kien: thực hiện gán giá trị cho biến điều kiện hoặc đưa biến có sẵn vào làm biến điều kiện của vòng lặp.
  • dieu_kien: là một biểu thức điều kiện xác định thoát khỏi vòng lặp.
  • thay_doi_bien_dieu_khien: Xác định biến điều khiển sẽ bị thay đổi như thế nào sau mỗi lần lặp được lặp lại (thường là tăng hoặc giảm giá trị của biến điều khiển).

Ba biểu thức trên được cách nhau bởi dấu chấm phẩy, vòng lặp sẽ lặp khi biểu thức điều kiện đúng, khi biểu thức điều kiện sai thì vòng lặp sẽ dừng và thoát, và ta sử dụng các toán tử quan hệ và toán tử logic trong các biểu thức điều kiện để điều khiển vòng lặp.

Ví dụ:

vi-du-vong-lap-for

Ví dụ vòng lặp for

 

  • $i=0 là giá trị khởi tạo của biến bằng 0.
  • $i<5 là điều kiện xác định dừng vòng lặp, nếu $i< 5 thì vòng lặp tiếp tục, nếu $i>=5 thì vòng lặp kết thúc
  • $i++ là xác định biến sẽ thay đổi như thế nào sau mỗi lần lặp. Ở đây, sau mỗi vòng lặp biến $i sẽ tăng thêm 1 giá trị.

Kết quả in ra màn hình:

ket-qua-vi-du-vong-lap-for

Kết quả vòng lặp for

 

2. Vòng lặp for lồng nhau

Có thể đặt vòng lặp for trong vòng lặp for khác. Khi thực hiện thì vòng lặp con sẽ được thực hiện trong mỗi vòng lặp của vòng lặp cha

Ví dụ:

vong-lap-for-long-nhau

Ví dụ về vòng lặp for lồng nhau

 

Kết quả sẽ hiển thị ra màn hình tam giác:

ket-qua-vi-du-vong-lap-for-long-nhau

Kết quả ví dụ vòng lặp for lồng nhau

 

III. VÒNG LẶP TRONG PHP: While và Do While

Vòng lặp While và Do While phù hợp khi thao tác với vòng lặp mà số lần lặp chưa biết trước, khi điều kiện dừng vòng lặp gồm nhiều biến.

1.  Vòng lặp While

1.1.  Cú pháp

cu-phap-vong-lap-while

cú pháp vòng lặp while

 

Trong đó dieu_kien là điều kiện để xác định có tiếp tục vòng lặp hay không, nếu dieu_kien đúng thì vòng lặp sẽ tiếp tục, ngược lại khi dieu_kien sai thì vòng lặp sẽ kết thúc.

1.2.  Ví dụ

Với bài toán của vòng lặp for ở trên ta có thể xử lý như sau với vòng lặp While:

7

Ví dụ về vòng lặp While

 

Sẽ cho ra kết quả như phần trên.

Chú ý: Trong vòng lặp cần có câu lệnh thay đổi biến điều kiện. Nếu không sẽ dẫn tới lặp vô hạn.

2. Vòng lặp Do While

2.1. Cú pháp

vòng lặp trong php: while

Sự khác biệt lớn nhất giữa WhileDo While là vòng lặp Do While sẽ thực hiện ít nhất 1 lần cho dù điều kiện đúng hay sai

2.2.  Ví dụ

Chúng ta sẽ giải quyết bài toán trên với vòng lặp do while

9

Ví dụ về vòng lặp Do While

 

Vòng lặp Do While cũng cần thay đổi biến điều kiện trong mỗi vòng lặp để tránh lặp vô hạn.

3. Vòng lặp while, do while lồng nhau

Cũng như vòng lặp for, vòng lặp whiledo while cũng cho phép tạo ra các vòng lặp lồng nhau.

Vòng lặp con sẽ được lặp hết trong mỗi vòng lặp của vòng lặp cha.

IV.  VÒNG LẶP TRONG PHP: Foreach trong php

Sử dụng vòng lặp Foreach  rất phù hợp khi thao tác với các phần tử của mảng, con trỏ; khi chưa biết rõ số phần tử của mảng.

1. Cú pháp

Có hai cú pháp sau:

10

cú pháp foreach thứ nhất

 

11

cú pháp foreach thứ hai

 

Trong đó $array là mảng cần lặp, $key là số chỉ mục (mảng có chỉ mục) hoặc là key (trong mảng kết hợp), $value là giá trị của phần tử ở vị trí $key.

2. Ví dụ

Với mảng $lop(chứa danh sách các lớp) cho như sau:

12

ví dụ về mảng

 

Chúng ta cùng xem với mỗi cú pháp sẽ được hiển thị như thế nào:

– Với cú pháp thứ nhất:

13

Ví dụ về Foreach

 

Chúng ta sẽ nhận được kết quả hiện thị ra màn hình:

14

Kết quả ví dụ

 

Trong đó “ => “ là hiển thị ra màn hình. Với cú pháp này ta sẽ lấy được số chỉ mục của mỗi giá trị trong bảng.

– Với cú pháp thứ hai:

15

Ví dụ cú pháp thứ 2

 

Ta sẽ có kết quả:

16

Và kết quả

 

Với cú pháp này, chúng ta chỉ lấy được các giá trị của mảng

 

Kết thúc bài viết này, tôi mong các bạn có cái nhìn tổng quan về vòng lặp cơ bản trong php cơ bản và giúp các bạn làm quen với php tốt hơn. Cảm ơn đã xem bài viết

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">