Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_MatchesMapRegex has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/class-wp.php on line 632

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Translation_Entry has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/entry.php on line 14

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_Reader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 12

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_FileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 120

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_StringReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 175

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedFileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 221

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedIntFileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 236

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_Widget_Factory has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/widgets.php on line 544

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdSense has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 38

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsWidget has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 941

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsSearch has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 1003

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsLU has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 1078

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzBaseOption has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 22

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzCheckBox has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 174

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzRadioBox has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 199

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzSelect has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 250

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzMessage has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 294

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzHelpTag has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 313

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzHelpPopUp has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 328

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzTextArea has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 346

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzText has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 366

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzSubmit has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 385

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzColorPicker has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 409

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzOneTab has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 432

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzMiniTab has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 476
Khoá học PHP cơ bản online Bài 3 : Kiểu dữ liệu trong PHP - PHP Cơ Bản

Khoá học PHP cơ bản online Bài 3 : Kiểu dữ liệu trong PHP

Trong PHP, Biến có thể chứa các kiểu dữ liệu khác nhau .

Php có tổng cộng 8 kiểu dữ liệu:

 • Kiểu INT
 • Kiểu Boolean
 • Kiểu Số Thực (float, double)
 • Kiểu Chuỗi (String)
 • Kiểu Mảng (array)
 • Kiểu NULL
 • Kiểu Đối Tượng (object)
 • Kiểu Resource

1.Kiểu INT

Là viết tắt của chữ INTEGER, là một kiểu dữ liệu dạng số và có thể ở viết ở nhiều cơ số khác nhau.

Quy tắc kiểu INT:

 • Kiểu INT phải có ít nhất một chữ số (0-9)
 • Kiểu INT không thể chứa dấu phẩy hoặc khoảng trống
 • Kiểu INT không phải là số thập phân
 • Kiểu INT có thể là dương hoặc âm
 • Kiểu INT có thể được quy định trong ba định dạng: số thập phân (10-based), thập lục phân (16 dựa trên – bắt đầu bằng 0x) hoặc bát phân (8 dựa trên – bắt đầu bằng 0)

Trong ví dụ sau đây $x thuộc kiểu INT. Hàm PHP var_dump () trả về kiểu dữ liệu và giá trị của nó:

int

2.Kiểu string (chuỗi)

Một chuỗi là một chuỗi các ký tự, như “Hello world!”.

Một chuỗi có thể được bất kỳ văn bản bên trong dấu ‘ ‘. Bạn có thể sử dụng dấu ‘ ‘ hoặc ” “:

string

3.Kiểu Float

Số kiểu float là một số thập phân hoặc một số dạng hàm mũ.

Trong ví dụ sau đây $x là biến kiểu float. Hàm PHP var_dump () trả về kiểu dữ liệu và giá trị của $x:

float

4.Kiểu Boolean

Kiểu Boolean chỉ có 2 trạng thái TRUE hoặc FALSE  (viết HOA hay thường đều được).

boolean

5.Kiểu Array (mảng)

Một mảng lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất.

Ví dụ $car sau đây là một mảng. Hàm PHP var_dump () trả về kiểu dữ liệu và giá trị của $car :

array

6.Kiểu Object (đối tượng)

Vì kiểu Object liên quan đến Lập trình hướng đối tượng (OOP) của nâng cao nên mfinh chỉ đưa ra ví dụ .

Đầu tiên chúng ta phải khai báo một Lớp. Chúng ta sử dụng từ khoá class. Một class là một “lớp” có thể chứa các thuộc tính và phương thức:

object

7.Kiểu NULL

Đây là kiểu đặc biệt trong PHP và cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, nó mang giá trị rỗng.

Lúc bạn khởi tạo một biến và bạn gán = NULL thì sẽ hệ thông sẽ không tốn bộ nhớ để lưu trữ, nên việc sử dụng nó rất có lợi.

Kiểu NULL khi ép kiểu sang kiểu INT thì bằng 0, khi ép kiểu sang kiểu chuỗi thì = rỗng, và khi ép sang kiểu boolean thì mang giá trị FALSE.

8.Kiểu Resource

Đây là kiểu dữ liệu đặc biệt, thuộc về kiến thức Nâng cao .Nên mình không giải thích gì thêm vì đây là seri PHP cơ bản.

Kết thúc

Các kiểu dữ liệu trong PHP rất là nhiều và cách sử dụng nó  đơn giản hơn các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình khác, hi vọng đó là tiền đề để các bạn đam mê lập trình PHP.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">