Bài 19 – PHP Phân trang với kết quả tìm kiếm

Về phân trang tôi đã đề cập ở bài 18 , ở bài này tôi sẽ nói đến vấn đề tìm kiếm trong PHP, kết quả có phân trang và  sắp xếp theo trường có trong bảng cơ sở dữ liệu .

Cơ sở dữ liệu và bảng dữ liệu tôi lấy ở bài 18:

Database: datatable

Table: ‘monan’

File config.php để cấu hình và kết nối cơ sở dữ liệu:

Tôi tạo một file search.php là file xử lý khi nhận được yêu cầu tìm kiếm :

Cuối cùng tôi có file index.php:

Kết quả tôi được:

http://phpcoban.com/wp-content/uploads/2015/07/phân-trang-với-kết-quả-tìm-kiếm-trong-php

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">