Bài 02: Biến và hằng số trong php

Bất kì một ngôn ngữ lập trình nào đều có khái niệm biến và hằng số và php cũng không ngoại lệ, đây là kiến thức nền tảng trong lập trình mà hầu như lập trình viên nào cũng phải học đầu tiên. Nên trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu khái niệm thế nào là biến và hằng số.

1. Chương trình “Hello World”

Khi bạn học một ngôn ngữ bất kì thì chương trình in ra màn hình chữ “Hello World!” luôn là bài tập đầu tiên mà bạn phải làm. Để xuất một chuỗi ra màn hình bạn dùng cú pháp lệnh sau:

Bước 1: Bạn mở Xampp lên, nếu bạn chưa biết nó là gì thì đọc bài này “Hướng dẫn cài đặt Xampp Server ”.

Bước 2: Bạn tạo file hello.php nằm trong thư mục htdocs của Xampp.

Bước 3: Viết nội dung file hello.php như sau:

hello world

Hoặc

hello world

Sự khác biệt ở 2 đoạn mã này là  dùng dấu nháy đơn để bao quanh chuỗi, còn đoạn thứ 2 mình dùng dấu nháy kép, cả 2 đều có kết quả tương đương nhau nhưng luận về tốc độ thì dấu nháy đơn sẽ chạy nhanh hơn dấu nháy kép vì với dấu nháy kép trình biên dịch sẽ mất thêm một bước kiểm tra chuỗi bên trong có biến nào không.

Bước 4: Mở trình duyệt gõ vào đường dẫn localhost/hello.php, Nếu bạn làm đúng thì kết quả nó sẽ xuất ra là “Hello world!”.

2. Ghi chú

Trong dòng lệnh code php đôi khi ta muốn thêm những lời giải thích ý nghĩa của dòng lệnh đó để sau này nhìn vào dễ hiểu hơn, nhưng với trình biên dịch thì nó sẽ chạy tất cả các đoạn code nằm bên trong thẻ mở <?php và thẻ đóng ?>. Nếu chúng ta gõ lung tung thì trình biên dịch sẽ báo sai vì không đúng với cú pháp PHP, vì thế  trước khi tìm hiểu biến và hằng số trong php chúng ta tìm hiểu cú pháp “comment ” trước. PHP hỗ trợ cho chúng ta hai cách để “comment ” đó là:

Comment cho 1 dòng:  // noi dung can comment
Comment cho nhiều dòng: /*noi dung can comment*/

Ví dụ:

commentphp

3. Khai báo biến số trong php

Biến là một định danh, nó dùng để lưu trữ các giá trị và nó có thể dùng phép gán để thay đổi giá trị. Cú pháp của biến bắt đầu bằng dấu đô la $ và tiếp theo là các chữ, số, dấu gạch dưới. Ký tự đầu tiên của tên biến phải là chữ hoặc là dấu gạch dưới, không được là số.

Ví dụ:

php

PHP là một ngôn ngữ có phân biệt chữ hoa chữ thường, ví dụ:  $bienso khác $BienSo

Gán Giá Trị Cho Biến

Để gán giá trị cho biến ta dùng toán tử phép gán =.

Ví dụ:

$hello = 'Hello Word';

4. Hiển thị giá trị của biên ra màn hình

Thay vì xuất trực tiếp chuỗi thì ta xuất giá trị của biến ra màn hình.

Ví dụ:

<?php
    $sinhvien = 'Nguyen Van A';
    echo $sinhvien; // Xuất ra màn hình
?>

5. Khai báo hằng

Hằng cũng là một biến nhưng bạn không thể thay đổi giá trị của nó. Tuy nhiên cách khai báo biến và hằng số thì lại khác nhau.

Cú Pháp: define(‘ten_hang’, ‘gia_tri’);

Trong Đó:

– define: hàm tạo biến hằng
– ten_hang: là tên biến hằng
– gia_tri: giá trị của hằng

<?php
    /* Tạo một hằng số có tên là SDT và gán giá trị cho nó là 0909090909*/
    define(‘SDT’, ‘0909090909');
    echo SDT; // xuất ra màn hình giá trị của hằng.
?>

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 10:00:43', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')