Authentication trong Laravel 5.1 bài 1

Mới ra bản laravel 5.2 nhưng mình sẽ chưa hướng dẫn vì bản mới nhất chưa ổn định và còn lỗi khi chạy thử.

 

1. Setup laravel theo hướng dẫn ở trang chủ của laravel

https://laravel.com/docs/5.1

2. Để sử dụng chức năng authentication mặc định trong laravel ta thêm vào file sau /app/Http/routes.php

// Authentication routes…
Route::get(‘auth/login’, ‘Auth\AuthController@getLogin’);
Route::post(‘auth/login’, ‘Auth\AuthController@postLogin’);
Route::get(‘auth/logout’, ‘Auth\AuthController@getLogout’);

// Registration routes…
Route::get(‘auth/register’, ‘Auth\AuthController@getRegister’);
Route::post(‘auth/register’, ‘Auth\AuthController@postRegister’);

3.  Tạo file /resources/views/auth/login.blade.php và thêm nội dung sau

4. Tạo file /resources/views/auth/register.blade.php

5. tạo file /resources/views/backend/layout/master.blade.php

Chú ý mình có sử dụng 1 số thư viện jquery và bootstrap các bạn cần xem phải header để cập nhật các thư viện đó để có giao diện đẹp

 

 

 

You may also like...

1 Response

  1. long says:

    bài 2 sẽ hướng dẫn thêm phần gửi mail, captcha cho laravel .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">