Widget cơ bản trong magento

Chapter 31: Widget

Widget là một đoạn mã mà làm cho nó có thể hiển thị một loạt nội dung và đặt nó ở một loạt tài liệu tham khảo khối cụ thể trong cửa hàng của bạn. nhiều widget hiển thị real-time. Dữ liệu động và giúp khách hàng của bạn có thể tương tác với website bán hàng của bạn. Các Widget cung cấp 1 cách thức dễ dàng để đặt nội dung vào các statics block với các ảnh và text và các yếu tố tương tác lên bất cứ đâu trong website.

Bạn có thể dùng widget để tạo ra các landing page cho nhiều mục đích tại các địa điểm cụ thể trên website. Các widget cũng có thể được dùng để add yếu tố tương tác và các khối cho hệ thống đánh giá, video, chát, vote, form mô tả hay các navigation cho các tag image slider…

Topic trong chapter:

 • Widget Types
 • Create a widget
 • static block widget
 • New products list
 • Mini Shopping Cart
 1. Widget type
 • CMS Page Link: hiển thị link của page được chọn, cho phép bạn mô tả alt, tittle. khi đã cấu hình xong có thể sử dụng nó trong content page và block.
 • CMS Static Block: Hiển thị khối nội dungcuar 1 địa chỉ trong page.
 • Catalog Category Link: hiển thị để chọn category. Cho phép bạn chỉ ra custom text và tittle. 2 template được hiển thị là inline và block. sau khi xong có thể hiện thị nó trong content block.
 • Catalog New Products List: hiển thị khối sản phẩm, có thể là new, hay theo 1 khoảng thời gian.
 • Catalog Product Link: hiển thị 1 link gồm các sản phẩm được chọn trong catalog. Cho phép xác định nội dung và tiêu đề, có 2 loại template hiển thị là inline và block. Khi nó có thể được sử dụng trong content page và block.
 • Order và return: công cụ cho phép khách hàng có khả năng submit request của bạn cho việc ủy quyền nhận hàng.
 • Recently Compared Products: Hiển thị các khối xây dựng trong các sản phẩm gần đây so sánh. Bạn có thể chỉ định số lượng sản phẩm bao gồm, và định dạng chúng như một danh sách hoặc lưới sản phẩm.
 • Rencently Viewed Products: Hiển thị các khối xây dựng trong các sản phẩm được xem gần đây. Bạn có thể chỉ định số lượng sản phẩm bao gồm, và định dạng chúng như một danh sách hoặc lưới sản phẩm.

Nếu cửa hàng cảu bạn có reponsive theme, the Mini Shopping Cart có thể hiển thị thêm thông tin sản phẩm, như là banner hay thông tin liên hệ trong mini shopping cart.

Creating a widget

Tổng quan các bước:

Step 1: chọn widget type

Step 2: xác định địa chỉ nó sẽ đến

Step 3: hoàn thiện widget option

Step 4: Kiểm tra nó

Step 1:

– Trong admin menu, chọn CMS>Widgets

– Click Add New Widget Instance. Sau đó :

a. trong bảng setting chọn type của widget muốn tạo ( công dụng các widget đã nói phía trên).

b.Chọn Design Package/Theme bạn muốn dùng widget

– Click Continue sẽ ra 1 chuỗi các bảng khác.

– Trong bảng Frontend Properties làm theo các bước sau:

trong Widget Instance Tittle, nhập tiêu đề mô tả cho widget, tiêu đề này chỉ sử dụng nội bộ và sẽ không hiển thị cho khách hàng.

thiết lập Assign to Store Views to “All store view” ,hoặc để chọn nơi widget được hiển thị, để chọn nhiều, giữ ctr và tích.

Nhập 1 số trong sort order để xác định thứ tự khối khi niêm yết với những thành phần khác trong cột. vị trí đầu tiên là số không.

Step 2 : xác định địa chỉ của widget.

– Trong bảng Layout update, click Add Layout Update.

– Thiết lập Display On để loại category hay product page mà bạn muốn widget xuất hiện.

– Trong Block Reference list, chọn khối của page layout mà bạn muốn widget hiển thị

– Nếu widget là 1 link, set Template thành 1 trong các lựa chọn sau:

Block Template: định ra nội dung có thể đứng 1 mình trong page.

Inline Template: định ra khối nội dung phải đứng trong 1 khối nội dung khác. Vd: link…

– Click Save and Continue Edit để save lại thay đổi và tiếp tục.

Step 3 : Complete the widget options( Các tùy chọn cho mỗi loại thay đổi chút ít, nhưng quá trình này là cơ bản giống nhau. Các hướng dẫn sau đây cho thấy làm thế nào để đặt một CMS tĩnh Block).

– Trong panel bên trái, chọn Widget Options.

– Chọn Select Block button.

– Trong list, chọn block mà bạn muốn đặt nó vào

– Click Save. Widget sẽ xuất hiện trong Manage Widget Instances list.

Khi được nhắc, hãy làm theo các hướng dẫn ở trên cùng của workspace đểupdate cache khi cần.

Step 4: Kiểm tra

– Trở lại website để xác minh rằng khối này đã ở đúng vị trí chưa. Để di chuyển khối đến 1 vị trí khác. Bạn có thể mở lại widget và cố với 1 page khác hoặc khối khác.

CMS Static Block Widget

Widget này cho phép bạn có thể đặt CMS block bất cứ đâu trong website.

Khái quát các bước:

Step 1: chọn widget type.

Step 2: Hoàn thiện layout update

Step 3: đặt vị trí block

Step1: chọn widget type.

– chọn CMS > Widgets.

– click Add New Widget Instance.

– Trong bảng setting, thiết lập Type to “CMS Static Block”. Then, click the Continue.

– Trong Frontend Properties, làm theo các bước sau:

Trong Widget Instance Title, nhập mô tả cho widget nhưng nó sẽ không hiển thị cho customer.

Nhập 1 số trong sort order để xác định thứ tự khối khi niêm yết với những thành phần khác trong cột. vị trí đầu tiên là số không.

Thiết lập Assign to Store Views to “All Store Views” hoặc để view những nơi ứng dụng sẽ hiển thị.

Step 2: Hoàn thiện việc update Layout.

– trong bảng Layout update, thiết lập Display On để category, products hay page mà bạn muốn block xuất hiện.

– Để hoàn thiện Layout update, làm theo các bước sau:

Chọn page mà bạn muốn block cuất hiện.

chọn Block Reference để nhận dạng địa điểm trong page mà khối sẽ xuất hiện.

Accept default setting trong template,

Click Save and Continue Edit.

Step 3: Place the block

– Trong panel bên trái, chọn Widget Options.

– Click Select Block. Sau đó chọn block mà bạn muốn đặt vào

– Sau khi hoàn thành click save.App sẽ xuất hiện trong Manage Widget Instance list.

Khi được nhắc, hãy làm theo các hướng dẫn ở trên cùng của để cập nhật các chỉ số và bộ nhớ cache trang.

– Quay trở lại cửa hàng của bạn để xác minh rằng khối này là ở đúng vị trí. Để di chuyển khối, bạn có thể mở lại các widget và thử một trang khác.

New Product List

Danh sách các sản phẩm mới là vì dụ về 1 khối động( nội dung thay đổi). Mặc định các sản phẩm mới là 8 sản phẩm được thêm gần đây nhất. Tuy nhiên cũng có thể sửa được cấu hình gồm: sản phẩm trong ngày nhất

Tổng quát các bước:

Step 1: set date range cho từng sản phẩm.

Step 2: Tạo wbanr copy của widget gốc.

Step 3: Chọn địa chỉ cho list

Step 4: Config cho List

Step 5: Kiểm tra khối

Step 1: set date range cho mỗi sản phẩm

– trong admin menu, chọn Catalog > Manage Products.

– Tìm những sản phẩm bạn muốn hiển thị và làm theo các bước sau:

Trong trường Set Products as New From date, click calender button và chọn date ( ngày bắt đầu).

Trong trường Set Products as New From date, click calender button và chọn date ( ngày kết thúc).

– Click Save.

Khi bạn được nhắc nhở để reindex và làm mới trang cache, nhấp vào liên kết ở đầu workspace, và làm theo hướng dẫn.
– Sản phẩm này sẽ xuất hiện trong danh sách sản phẩm mới trong phạm vi ngày này. lặp lại điều nàybước cho từng sản phẩm mà bạn muốn.

Step 2: tạo copy block để hiển thị

– Trong Admin menu, chọn CMS > Widgets.

– ở góc bên phải, click Add New widget Instance.

– Trong bảng setting, làm theo các bước sau:

set Type thành Catalog New Product List.

chọn Design Package/Theme mà website đang sử dụng

– Click Continue.

– Trong bảng Frontend Properties, điền và các trường sau:

Widget Instance Tittle: điền mô tả, trường này chỉ hiển thị trong admin

Assign to Store View: chọn nơi mà widget hiển thị,

Sort Order: không bắt buộc, Nhập số để xác định thứ tự các mặt hàng này
xuất hiện với những người khác trong cùng một phần của trang. (0 = đầu tiên, 1
= Thứ hai, 3 = thứ ba).

Step 3: chọn chỗ đặt list

– Trong bảng layout update, click Add Layout Update. Sau đó làm theo các bước sau:

set Display On để xacs định page.

set Page thánh CMS Home page.

set Block Reference thành Main Content Area.

set Template thành 1 trong các lựa chọn sau:

New Product List Template

New Products Grid Template

– Click Save and Continue Edit.

Step 4: Configure the list

– Trong panel bên trái, chọn widget option.

– set Display Products thành 1 trong các lựa chọn:

All product

New Products

– Hoàn thành các thông tin như bên dưới:

set Display Page Control thành yes, sau đó trong Number of Product per page nhâp số sản phẩm muốn hiển thị mỗi page.

set Number of product to Display để chọn số sản phẩm trong list. The default setting là 10.

trong Cache Lifetime chọn khoảng thời gian refresh list.

– click Save.

Khi được nhắc để làm mới bộ nhớ cache, nhấp vào liên kết trong thông báo ở phía trên cùng của workspace, và làm theo hướng dẫn.

Step 5: kiểm tra

– trong admin, chọn CMS > Pages > Manage Content.

Tìm các trang được xuất bản trong danh sách, nơi bạn đặt các Danh mục sản phẩm mới. Sau đó, trong cột Action, nhấp vào liên kết Preview.

Mini Shopping cart widget

Bạn có thể sử dụng một widget để hiển thị thông tin liên quan đến khách hàng của bạn khi mini giỏ hàng được hiển thị trong cửa hàng của bạn. Ví dụ, bạn có thể muốn hiển thị một thông báo khuyến mại, hoặc bạn có thể cung cấp một số điện thoại hoặc thông tin liên lạc khác.

Các bước tổng quát:

Step 1: Chọn widget type

Step 2: Hoàn thiện layout update

Step 3: Đựt vào block

Step1: chọn widget type.

– chọn CMS > Widgets.

– set Design Package/ Theme thành any reponsive web design theme. You must select a reponsive.

– click countinue

– Trong Frontend Instance title, nhập mô tả cho công cụ, mô tả này không hiển thị cho khách hàng.

– nhập 1 số trong sort order để xác định thứ tự của khối khi niêm yết
với những người khác trong cột. Các vị trí hàng đầu là số không.

– set Assign to Store View thành All store View để xem nơi block sẽ
sẵn. Để chọn nhiều hơn một, giữ phím Ctrl và chọn từng tùy chọn.

Step 2: hàn thành layout update

– trong bảng layou update, set display on cho category, product, page mà bạn muốn block xuất hiện.

– hoàn thành layout update, theo các bước sau:

chọn Page mà bạn muốn block xuất hiện.

set Block Refrence thành Mini cart promotion block.

accept default setting, CMS static Block Default template

click Save and Continue

Step 3: đặt vào trong khối

– trong panel bên trái, chọn Widget options

– click Select Block, sau đó trong list, click vào select block bạn muốn đặt

– Sau khi hoàn thành ,click save button. Block sẽ xuất hiện trong Manage Widget Instance list.

– Khi được nhắc để làm mới bộ nhớ cache, nhấp vào liên kết trong thông báo ở phía trên cùng của workspace, và làm theo hướng dẫn.

– Trở lại webt site và kiểm tra

Chapter 32: Variables

Biến là miếng tái sử dụng thông tin đó có thể được tạo ra một lần và được sử dụng trong nhiều nơi, chẳng hạn như các mẫu email, khối, và các trang nội dung. Magento của bạn cửa hàng bao gồm một số lượng lớn các thuộc tính được xác định trước, và cũng cung cấp cho bạn khả năng tạo ra các biến tùy chỉnh của riêng bạn.

Topic trong chapter:

Predefined Variables

Custoom Variables

Predefined Variables

Biến Được xác định trước là dễ dàng để thêm vào các trang nội dung, khối, và các mẫu email.

Để add 1 biến vào page

– trong admin menu, chọn CMS > Pages > Manage Content, sau đó click để mở page.

– Trong Page Information bên trái, chọn Content. Sau đó từ editor, làm 1 trong các việc sau:

click Insert Variable

Nếu bạn thích làm việc với code, click show/hide Editor

– Vị trí điểm chèn trong văn bản mà bạn muốn var để xuất hiện. Sau đó, nhấp
nút Insert Variable.

– trong list var chọn cái mà bạn muốn.

– Sau khi hoàn thành, click Save

Để add biến vào block:

– Trong admin menu, chọn CMS > Static Block. Sau đó click và mở block.

– Trong editor, thực hiện 1 trong số các bước sau:

click Insert Variable

Nếu bạn thích làm việc với code, click show/hide Editor

– Position the insertion point in the text where you want the variable to appear. Then, click

– Trong danh sách các biến sẵn, bấm vào để chọn một trong những bạn muốn sử dụng..

– Khi hoàn tất, nhấn vào nút Save Block.

Đê add biến vào email template:

– Trong admin menu, chọn System > Transaction Emails.

– Làm 1 trong các bước sau:

click để edit template.

click Add New Template để tạo mới

– Trong danh sách các biến sẵn, bấm vào để chọn một trong những bạn muốn sử dụng.

– Khi hoàn tất, nhấn vào nút Save Template.

Custom Variable ( tùy chỉnh biến)

Nếu bạn biết một chút HTML cơ bản, bạn có thể tạo ra các biến tùy chỉnh và kết hợp chúng vào trang, khối, biểu ngữ, và các mẫu email. Khi một biến được đưa vào HTML, nó là định dạng như một thẻ đánh dấu, và kèm theo trong dấu ngoặc.

Để tạo 1 biến tùy chỉnh

– Trong Admin menu, chọn System > Custom Variable

– click Add New Variable

– Nhập một định danh trong biến. Sử dụng tất cả các ký tự chữ thường, không có khoảng trắng.

– Nhập Tên biến. Sau đó làm theo các bước sau:

Trong Variable HTML Value, nhập nội dung bạn muốn đưa vào. sử dụng HTML cơ bản.

Trong Variable Plain Value nhập giá trị biến như là plain text

– Sau khi xong click save.

Chapter 33: Markup Tags

Một thẻ đánh dấu là một đoạn mã có chứa một tài liệu tham khảo liên quan đến một đối tượng trong bạn lưu trữ, chẳng hạn như một trang, khối, hoặc hình ảnh. Thẻ đánh dấu có thể được đưa vào HTML nội dung của các trang CMS, khối, hình ảnh, và các mẫu email.

Topic trong chapter:

Markup Tag Syntax

Using Markup Tags in Links

Markup Tag Syntax:

Thẻ đánh dấu được đóng mở bằng kép, dấu ngoặc, và có thể được tạo ra bởi các công cụ Widget, hoặc gõ trực tiếp vào nội dung HTML. Ví dụ, thay vì cố gắng mã hóa đường dẫn đầy đủ đến một trang, bạn có thể sử dụng một thẻ đánh dấu để đại diện cho URL cửa hàng. Các thẻ đánh dấu đặc trưng trong các ví dụ sau đây bao gồm:

Store Url: Thẻ đánh dấu store cho URL trang web của bạn, và được sử dụng như một thay thế cho phần đầu tiên của một URL đầy đủ, bao gồm cả các tên miền. Có hai phiên bản của thẻ này đánh dấu: Một là đi trực tiếp đến store của bạn, và khác với loại còn lại là dấu gạch chéo ở cuối được sử dụng khi một con đường được thêm vào.

store

Media URL: Các phương tiện truyền thông thẻ đánh dấu URL động đại diện cho vị trí và tên tập tin của hình ảnh được lưu trữ trên một mạng lưới phân phối nội dung (CDN). Thẻ có thể được sử dụng để đặt một hình ảnh trên một trang, block, banner, hoặc mẫu email.

mediaurrl

Block ID: Thẻ đánh dấu Block ID là một trong những cách dễ nhất để sử dụng, và có thể được sử dụng để đặt một khối trực tiếp trên một trang CMS, hoặc thậm chí lồng vào bên trong khối khác. Bạn có thể sử dụng kỹ thuật này để sửa đổi một khối cho chương trình khuyến mãi hoặc các ngôn ngữ khác nhau. Thẻ đánh dấu Block ID tham khảo một chặn bởi nhận dạng của nó.

Template Tag: Một thẻ mẫu tham khảo một file mẫu PHTML, và có thể được sử dụng để hiển thị các khối trên CMS trang hoặc khối tĩnh. Các mã trong ví dụ sau đây có thể được thêm vào một trang hoặc chặn để hiển thị contact form.

Screenshot from 2015-07-30 15:55:36

Code trong ví dụ tiếp theo có thể được thêm vào một trang hoặc khối để hiển thị một danh sách các sản phẩm trong một thể loại category cụ thể, theo category ID.

Non-Inline CSS Tag: Bởi vì nhiều email không hỗ trợ CSS, thẻ đánh dấu này cung cấp một cách để chuyển đổi các style CSS được sử dụng trong email và bản tin mẫu. các tag. Các st mà không inline được sao chép vào thẻ <style> của mỗi
tin nhắn hoặc bản tin được gửi. Thẻ này có thể được sử dụng chỉ với các mẫu cho
email giao dịch và các bản tin. Để tìm hiểu thêm, hãy xem tài liệu phát triển.

Widget Code: Các công cụ Widget có thể được sử dụng để hiển thị danh sách các sản phẩm, hoặc chèn các liên kết phức tạp, chẳng hạn như đi đến một trang sản phẩm cụ thể, dựa trên ID sản phẩm. Code được tạo bao gồm các khối tham chiếu, vị trí của các mô-đun mã, và PHTML tương ứng template. Sau khi code được tạo ra, bạn có thể sao chép và dán nó từ nơi này đến nơi khác. Code trong ví

dụ sau đây có thể được thêm vào một trang hoặc khối để hiển thị danh sách các
sản phẩm mới.

Using Markup Tags in Links

Bạn có thể sử dụng các thẻ đánh dấu bằng các thẻ HTML, và liên kết trực tiếp đến bất kỳ trang nào trong website. Các liên kết có thể được đưa vào nội dung CMS, chẳng hạn như một trang, khối tĩnh, banner, hoặc mẫu email. Bạn cũng có thể sử dụng kỹ thuật này để liên kết một hình ảnh tới một trang cụ thể.

Các bước tổng quát:

Step 1: Xác định URL

Step 2: Đánh dấu URL

Step 3: hoàn thiện các anchor tag

Step 1: Xác định URL

Nếu có thể, điều hướng đến các trang mà bạn muốn liên kết đến, và sao chép URL đầy đủ từ thanh địa chỉ của trình duyệt của bạn. Các phần của URL mà bạn cần đưa ra sau “.com/… “Nếu không, sao chép Key URL từ trang CMS mà bạn muốn sử dụng như các điểm liên kết.

Step 2: Thêm đánh dấu URL

Thẻ store URL đại diện cho các URL chính của trang web của bạn, và được sử dụng như là một sự thay thế cho địa chỉ “http” một phần của URL cửa hàng, bao gồm cả tên miền và “.com”. Có hai phiên bản của thẻ, mà bạn có thể sử dụng, tùy thuộc vào kết quả mà bạn muốn đạt được.

– Store direct_url: Liên kết trực tiếp tới một trang.

– store url: Đặt một dấu gạch chéo ở cuối,

– Trong ví dụ tiếp, Key Url được đặt trong dấu ngoặc đơn, và toàn bộ đánh dấu
tag được đính kèm trong đôi dấu ngoặc nhọn. Khi được sử dụng với một thẻ neo, các thẻ đánh dấu được đặt bên trong dấu ngoặc kép của neo. Để tránh nhầm lẫn, bạn có thể thay thế bằng cách sử dụng dấu ngoặc đơn và đôi cho mỗi bộ lồng nhau của dấu ngoặc kép.

– Nếu bạn đang bắt đầu với một URL đầy đủ, xóa các “địa chỉ http” một phần của URL bao gồm cả “.com dấu gạch chéo.” Thay vào đó, gõ từ khóa đánh dấu store URL.

Step 3: Hoàn thiện thẻ

– Bọc thẻ đánh dấu hoàn thành bên trong một thẻ neo, sử dụng thẻ đánh dấu thay cho target URL. Sau đó, thêm các văn bản liên kết và close tag.

– Paste tag anchor trong code của bất kỳ trang CMS, block, banner, hoặc email
template, mà bạn muốn liên kết để xuất hiện.

Product List on Home Page

mặc định, Magento sử dụng 1 CMS page cho trang home. Bạn có thể add thẻ đánh dấu cho nội dung của homepage của bạn để hiển thị list sản phaamrtuwcs 1 category xác định.

Để tạo 1 danh sách category ra home page:

– trong admin, chọn Catalog > Manage Categories

– Trong Category tree, chọn category bạn muốn sử dụng, chú ý là category id sẽ xuất hiện sau parentcuar nó sau tittle.

– Trong admin menu, chọn CMS > Pages. Sau đó, mở home page và làm theo các bước sau:

trong panel bên trái, chọn content

trong editor, comment đoạn codetrong trang homepage.

Paste thẻ đánh dấu vào editor, thay thế các ID của các category mà
bạn muốn xuất hiện.

Nếu bạn muốn khôi phục lại trang chủ trước đây của bạn, chỉ cần loại bỏ các thẻ bình luận từ mã ban đầu, và nhận xét ra các thẻ đánh dấu. Nếu bạn không có kế hoạch bao giờ sử dụng code ban đầu, nó có thể bị xóa khỏi trang.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 09:40:51', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')