PHP Cơ Bản

Authentication trong Laravel 5.1 bài 1 1

Authentication trong Laravel 5.1 bài 1

Click Tham gia Group Facebook Mới ra bản laravel 5.2 nhưng mình sẽ chưa hướng dẫn vì bản mới nhất chưa ổn định và còn lỗi khi chạy thử.   1. Setup laravel theo...

Product information 1

add attribute to order magento. Thêm mới attribute cho order magento

1.) Create a file at app/etc/modules/ and name it whatever you want. I will name it Long_Custom.xml Paste this code in that file:

in this file /app/code/local/Long/Custom/etc/config.xml

and create this file /app/code/local/Long/Custom/sql/custom_setup/install-0.1.0.php and add...

magento 0

Tìm hiểu Magento – Taxes

Managing Taxes Magento cung cấp một loạt các lựa chọn cho việc xác định các loại thuế . Tax classes được sử dụng để xác định Tax Rules. Quy định thuế được xác định...

Product information 0

Widget cơ bản trong magento

Chapter 31: Widget Widget là một đoạn mã mà làm cho nó có thể hiển thị một loạt nội dung và đặt nó ở một loạt tài liệu tham khảo khối cụ thể trong...